osnovna | registracija | logovanje | vesti

Pravilnik za korišæenje aukcijskog sistema e-aukcije

http://www.e-aukcije.com

Ovo je dokument koji definiše uslove korišæenja aukcijskog sistema e-aukcije (u nastavku teksta EA). Molimo da ga pre registracije na EA proèitate u celosti i tek ako se slažete u potpunosti sa svim navedenim uslovima poænete sa njegovim korišæenjem. U suprotnom, ne snosimo nikakve posledice korišæenjem EA i njegovih servisa.

EA zadržava pravo na promenu ovog dokumenta i uslova korišæenja. EA zadržava pravo ali ne i obavezu na promene EA, dodavanje ili brisanje sadržaja ili opcija, u bilo koje vreme. Korisnici EA æe biti blagovremeno obavešteni o svakoj promeni.

Pre registracije detaljno prouèite ovaj dokument. Ako se slažete sa uslovima korišæenja EA idite na stranu za registraciju i unesite svoje podatke. Svi podaci koje ostavite prilikom registracije na EA moraju biti taèni i ne smeju biti uvredljivi drugim korisnicima EA - pogotovu vaše korisnièko ime. Svi podaci koje ostavite na EA neæe biti zloupotrebljeni od strane EA. Prilikom korišæenja servisa na EA od liènih podataka koje ste ostavili prilikom registracije na EA drugi korisnici æe moæi videti samo vaše korisnièko ime, broj transakcija koje ste ostvarili i komentare koje su za vas dali drugi korisnici. EA ne može da snosi odgovornost što ste nekome od drugih korisnika EA ili treæem licu dali svoju elektronsku adresu ili neki drugi od vaših podataka prilikom elektronske komunikacije izvan ili unutar EA. Nakon registracije na EA, podatke koje ste popunili prilikom registracije mogu da se menjaju, jedini izuzetak su ime, prezime i korisnièko ime korisnika koji ne mogu da se menjaju nakon registracije.

Samom prijavom, korisnik se slaže da ima preko 18 godina. EA ne može da garantuje da svi njegovi korisnici imaju više od 18 godina i ne može da snosi odgovornost za njihovo ponašanje prilikom korišæenja usluga EA.

EA ne može da prihvati odgovornost za ono što unose ili tvrde korisnici EA. EA ne snosi odgovornost za sigurnost vašeg naloga koji ste registrovali na EA. Korisnik EA je obavezan da nikome ne daje svoju lozinku za pristup svome nalogu na EA. EA ne snosi odgovornost za gubitak ili ošteæenje podataka koji su poslati na EA. EA nije odgovorna za sadržaj drugih sajtova koji se linkuju sa EA, bilo od strane EA ili korisnika EA. EA ne može da prihvati odgovornost za smrt ili liène povrede nastale prilikom upotrebe servisa koje pruža EA.

Ako neko od korisnika EA primeti da neki drugi korisnik EA krši pravila korišæenja EA definisana ovim dokumentom, molimo da nas kontaktirate preko kontakt forme (koja se nalazi na prvoj strani EA) kako bi smo istražili i preduzeli odgovarajuæe mere protiv prijavljenog korisnika.

Korisnik EA može u svakom trenutku da ukine svoj nalog na EA. EA zadržava pravo da ukine nalog korisniku EA u bilo kom trenutku i bez prethodnog obaveštenja u slucaju da korisnik EA krši bilo koje od pravila definisanih ovim dokumentom.

Korisnik EA se slaže da æe u potpunosti biti odgovoran za svoj nalog i za sve aktivnosti koje se odvijaju preko njega i da neæe na EA ili korisnicima EA slati podatke koji jesu ili mogu biti: netaèni, uvredljivi, preteæi, rasno uvredljivi, seksualno uznemiravajuæi, ilegalni i bilo koji drugi definisani ovim dokumentom i opštim i specijalnim zakonskim pravilima države Srbije i Crne Gore. EA zadržava pravo ali nema i obavezu brisanja ovakvih naloga i podataka, onda kada ovlašæena lica EA to primete ili kada nas treæa strana obavesti o tome, u bilo koje vreme i bez prethodnog obaveštenja. Svi podaci koje korisnici EA šalju na EA i poruke koje primaju preko EA se smatraju vlasništvom EA u sluèaju da dodje do situacije da moraju da se angažuju pravne službe.

Izrièito se zabranjuje slanje spam poruka ili bilo koji drugi vid uznemiravanja korisnika EA, sakupljanje liènih informacija o korisnicima EA bez njihove saglasnosti, korišæenje bilo kojih delova ili celine EA (programskog koda, teksta, grafièkih i dizajnerskih elemenata), promena oznake autorskog vlasništva EA, zaštiæenog imena EA ili neke druge oznake vlasništva na EA.

Korisnik registracijom na EA prihvata sve što je ovde napisano i podrazumeva da se slaže sa svim pravilima i uslovima koji su ovde navedeni.